Afra Luansport
SÚCHNO 49838
18.01.2005
dobrá
SVV1
5KV5/55N
RTG: A
Bona Luansport
SUCHNO 52694
24.03.2006
VD
SVV1
7V5/45P I.tr.
RTG: A/A
Gera Luansport
SUCHNO 68049
19.08.2013